Tydzień Modlitw o powołania do kapłaństwa i życia konsekrowanego

dobry_pasterzDoświadczając radości z tajemnic paschalnych, przeżywamy IV Niedzielę Wielkanocną, w której Bóg potwierdza swoją wierność wobec człowieka i troskę o jego zbawienie. W Niedzielę Dobrego Pasterza podejmujemy z całą wspólnotą Kościoła dzieło modlitwy o powołania do kapłaństwa i życia konsekrowanego.

Papież Franciszek w orędziu na 53 dzień modlitw o Powołania przypomina nam, że to wspólnota Kościoła jest matką powołań. Rozważając papieskie przesłanie i niosąc osobiste doświadczenia w dziele odczytywania z młodymi drogi powołania, jaką Bóg im ofiarowuje, chcemy z ufnością zanosić nasze modlitwy do Boga. Czynimy to na kilka tygodni przed doświadczeniem pięknej tajemnicy młodości życia i wiary wpisanych w dzieło Światowych Dni Młodzieży, które będziemy przezywać w lipcu bieżącego roku.

Przeżywając Jubileuszowy Rok Miłosierdzia, uświadamiamy sobie, że poprzez moc Bożej łaski człowiek może doświadczyć osobistego spotkania z Miłującym Ojcem, którego dary odnawiają ludzką nadzieję i wprowadzają z odwagą na drogi Bożych tajemnic.

Podejmując dzieło troski o modlitewne wsparcie dla dzieła nowych powołań do szczególnej posługi w Kościele, z wdzięcznością przywołujemy wszystkich świadków Bożych Tajemnic, dzięki którym od 1050 lat w naszej Ojczyźnie jaśnieje światło wiary i nie został zagubiony skarb odwiecznej miłości Boga.

(por. Bp M. Solarczyk, Powołani do miłosierdzia)

Bóg pełen miłosierdzia

jezus-miłosiernyPrzeżywamy kolejny miesiąc Roku Miłosierdzia Bożego, który ogłosił papież Franciszek umieszczając we wstępie do swego dokumentu wymowne słowa: „Jezus Chrystus jest obliczem miłosierdzia Ojca” (bulla Misericordiae vultus). To stwierdzenie zakorzenione w Dobrej Nowinie o zbawieniu pozwala nam sięgnąć do słów i czynów Jezusa i odkryć je na nowo niejako w świetle promieni miłosierdzia.

Warto wracać myślami do fragmentów Ewangelii wskazanych przez Franciszka, który napisał: „W przypowieściach poświęconych miłosierdziu Jezus objawia naturę Boga jako naturę Ojca, który nigdy nie uważa się za zwyciężonego dopóki nie sprawi, że poprzez współczucie i miłosierdzie zniknie grzech i pokonane zostanie odrzucenie. Znamy te przypowieści, a szczególnie trzy z nich: przypowieść o zagubionej owcy, o zagubionej monecie i o synu marnotrawnym (por. Łk 15, 1-32). W tych przypowieściach Bóg zawsze przedstawiony jest jako pełen radości, przede wszystkim gdy przebacza. Znajdujemy w nich istotę Ewangelii oraz naszej wiary, ponieważ miłosierdzie ukazane jest jako siła, która zwycięża wszystko, która wypełnia serce miłością i pociesza przebaczeniem”. Pokieruj mną Panie, abym poznawszy miłość Ojca, nie ustawał w czynnej miłości bliźniego i dozwól składać bezinteresowny dar uczynków miłosierdzia. Poślij mnie, abym służył potrzebującemu człowiekowi i okazywał mu bliskość.

CHRYSTUS ZMARTWYCHWSTAŁ! ALLELUJA!

Wielkanoc2016

W śmierci i zmartwychwstaniu Jezusa Chrystusa
Bóg czyni widoczną swoją miłość,
Która prowadzi aż do zniszczenia grzechu ludzkiego.
(Papież Franciszek, Misericordiae vultus)

Drodzy Parafianie!
Chrystus, nasza Pascha, pielgrzymując z nami po drogach życia, jest naszym Panem i Zbawicielem w każdym miejscu i każdym czasie. Wspiera nas w codziennym „powstawaniu z martwych”, z tego wszystkiego, co jest naszym grzechem i słabością.

Życzę, niech radosne Święta Zmartwychwstania Pańskiego, przeżywane w Roku Miłosierdzia, będą dla nas wszystkich czasem duchowego wzrostu i budowania Chrystusowego Królestwa miłości i pokoju wszędzie tam, gdzie Boża Opatrzność nas stawia. Niech umocnią w nas wszystkich nadzieję i ożywią naszą wiarę w to, że Miłość nigdy nie umiera, że Zmartwychwstały Chrystus otworzył nam drogę przejścia do całkowicie nowego życia w wieczności.

Ks. Proboszcz

Wielki Post – czas wyjątkowy

Wielki Post, w który wkroczyliśmy w Środę Popielcową, jest w roku liturgicznym „czasem upragnionym”, pozwala otworzyć się bardziej na przyjęcie łaski Bożej, oraz jest „sakramentalnym znakiem naszego nawrócenia”, którego źródłem jest tajemnica paschalna Chrystusa. Wchodzimy na wielkopostną drogę, idąc śladami Jezusa, ożywieni wzmożoną modlitwą i wrażliwością na potrzebujących. Duchowe zaangażowanie musi wyrażać się jednak w konkretnych wyborach i czynach, prawdziwe nawrócenie nie może sprowadzić się bowiem do zewnętrznych form, lecz wymaga przemiany całego życia i powrotu do przymierza z Bogiem, zerwanym przez grzech. Dlatego słowa proroka Joela wprowadzające nas w Wielki Post zapraszają, aby rozedrzeć nasze serca, a nie szaty.
Post nie jest przeciwko mnie, ale dla mnie. Post nie jest by zadowolić Boga, biskupa czy proboszcza. Post jest po to, aby nie iść ciągle tą samą drogą, aby nie być zawsze takim samym człowiekiem. Post to walka z sobą i dla siebie. Wielki Post daje nam głęboką motywację, dzięki której stajemy się znowu zdolni ustawić drogowskazy naszego życia do Boga. Jubileuszowy Rok Miłosierdzia bardziej uświadamia nam, że Pan jest Miłosierny, a każdy człowiek jest dzieckiem umiłowanym przez Niego i wezwanym do nawrócenia i zanurzenia się w Jego Miłosierdziu. Oby Pan dał nam łaskę dobrego wykorzystania tego czasu. (Por. AK 641/2016 s.163)

Jasełka Bożonarodzeniowe

jasełka 2016Tradycyjnie na Boże Narodzenie dzieci i młodzież z Zespołu Szkół w Błennej przygotowują „jasełkę bożonarodzeniową”. Nie inaczej było i w tym roku. Pod okiem katechetki Pani Beaty Ćmielowskiej i nauczyciela Pana Jakuba Płacheckiego, dzieci wprowadziły licznie zebranych parafian, zarówno tych dorosłych jak i najmłodszych, w swoisty klimat tajemnicy Wcielenia Syna Bożego. Wszystkim nam udzieliła się niesamowita atmosfera oraz emocje w przeżywaniu tej znanej, ale na nowo odczytywanej Tajemnicy.
Spektakl odbył się w niedzielę Chrztu Pańskiego, galeria zdjęć jest dostępna w zakładce Galerie (bezpośredni dostęp tutaj ).